Garnatxa Blanca Back to Index
Variety Information:

Name: Garnatxa Blanca